Gimnazjalisto!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły → 18 stycznia 2018 r., w godz. 9:00 - 14:00, na "16 Styczniowe spotkania gimnazjalistów"       →  → Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 
 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającegokwalifikacje w zawodzie

Opracowana na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z oke

OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany z zakresu danej kwalifikacji na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

  1. z części pisemnej- przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu polegający na rozwiązaniu testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Egzamin pisemny trwa 60 minut, do jego zaliczenia należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań. Zdający może korzystać z kalkulatora prostego.

  1. z części praktycznej -polegającej na wykonaniu zadania praktycznego. Czas trwania egzaminu uzależniony jest od kwalifikacji i trwa od 120 – 240 min. Do zaliczenia egzaminu praktycznego należy uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin praktyczny w zależności od kwalifikacji może mieć model:

w -  gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa

wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

d - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

lp

Zawód/ cyfrowy numer

I Kwalifikacja/model/czas

data egzaminu

II Kwalifikacja/model/czas

data egzaminu

1

Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 311930

B. 21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

model -w-180 min

(egzamin praktyczny przeprowadzany jest w Centrum kształcenia praktycznego)

po I sem (styczeń)

kl III

B. 22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

model -d-180 min

(egzamin praktyczny przeprowadzany jest w Centrum kształcenia praktycznego)

po I sem(styczeń) kl IV

2

Technik organizacji reklamy

333906

A. 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

model -dk-120 min

II sem (czerwiec)

kl II

A. 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

model -dk-180 min

po I sem(styczeń) kl IV

3

 Technik ogrodnik

314205

 R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 

model -w-120 min

II sem (czerwiec)

kl III

R. 18Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 

model -d-180 min

po I sem(styczeń) kl IV

4

Technik inżynierii środowiska i

melioracji

311208

R. 23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

model -d-120 min

po I sem (styczeń)

kl III

R. 24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 

model -d-120 min

po I sem(styczeń) kl IV

5

Technik architektury krajobrazu

314202

R. 21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

model -d-120 min

II sem (czerwiec)

kl III

R. 22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

model -d-180 min

po I sem(styczeń) kl IV

6

Technik usług fryzjerskich

514105

A. 19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

model -w-180 min

II sem (czerwiec)

kl III

A. 23 Projektowanie fryzur 

model -d-120 min

po I sem(styczeń) kl IV

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami znajdują się na stronie www.cke.edu.pl w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

składa wychowawcy pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Do deklaracji uczeń dołącza dokument stanowiący podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji można pobrać ze strony szkoły www.zsisim.pl

zakładkaegzaminy- egzamin zawodowy – uczeń i słuchacz- wybrać odpowiednią deklarację.

Zdający, który przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części wymaganej do zdania

liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu w kolejnych terminach jego

przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego egzaminu po

raz pierwszy. Po upływie 5 lat przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji

o wynikach egzaminu zawodowego.

Zdający który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej

kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez

okręgową komisję egzaminacyjną.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Osoba, która posiada:

  1. świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie,

zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz

  1. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby, złożony do

dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację

wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wydania dyplomu.

Po ogłoszeniu wyników egzaminu przez okręgową komisje egzaminacyjną, zdający ma prawo wglądu do karty odpowiedzi i karty oceny oraz rezultatów w postaci dokumentacji z części praktycznej egzaminu, jeżeli dokumentacja ta jest jedynym rezultatem końcowym z wykonania zadania egzaminacyjnego, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

Podczas dokonywania wglądu zdający ma możliwość zapoznania się z zasadami oceniania

Rozwiązań zadań oraz zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Weryfikacji

sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor

okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, o wyniku weryfikacji sumy

punktów.

 

 

 OTWÓRZ PLIK

 

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

Kalendarz

 


 

 

  

 

 

NASZE SUKCESY

Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak