Gimnazjalisto!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły → 18 stycznia 2018 r., w godz. 9:00 - 14:00, na "16 Styczniowe spotkania gimnazjalistów"       →  → Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 
 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Opracowana na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z oke

OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO

Uczeń kształcący się w zawodzie fryzjer dyplom zawodowy uzyskuje:

 1. Przystępując do egzaminu czeladniczego – egzamin odbywa się w KrakowieMałopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Anny 9

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

 1. ETAP PRAKTYCZNY –
  1. polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne.
  2. przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.
  3. czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.
  4. ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna ( testy)

  • Polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
 1. Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż 
  45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut

Część ustna

 • Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  • technologia,
  • maszynoznawstwo,
  • materiałoznawstwo.
 1. Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy ( należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).Koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez ucznia w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

 1. Lub przystępując do Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –

A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,  który organizowany jest na terenie szkoły przez OKE.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany z zakresu danej kwalifikacji na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

 1. z części pisemnej- przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu polegający na rozwiązaniu testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Egzamin pisemny trwa 60 minut, do jego zaliczenia należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań. Zdający może korzystać z kalkulatora prostego.

 1. z części praktycznej -polegającej na wykonaniu zadania praktycznego. Czas trwania egzaminu uzależniony jest od kwalifikacji i trwa od 120 – 240 min. Do zaliczenia egzaminu praktycznego należy uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin praktyczny dla zawodu- fryzjer 514101– kwalifikacja A.19 ma model:

w -  rezultatem końcowym jest usługa egzamin praktyczny trwa 180 min i odbywa się w czerwcu w klasie III

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami znajdują się na stronie www.cke.edu.pl w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

składa u Kierownika Szkolenia Praktycznego (pok.44) pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Do deklaracji uczeń dołącza dokument stanowiący podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Druk deklaracji można pobrać ze strony szkoły www.zsisim.pl

zakładkaegzaminy- egzamin zawodowy – uczeń i słuchacz- wybrać odpowiednią deklarację.

Zdający, który przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części wymaganej do zdania

liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu w kolejnych terminach jego

przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego egzaminu po

raz pierwszy. Po upływie 5 lat przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji

o wynikach egzaminu zawodowego.

Zdający który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej

kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Po ogłoszeniu wyników egzaminu przez okręgową komisje egzaminacyjną, zdający ma prawo wglądu do karty odpowiedzi i karty oceny oraz rezultatów w postaci dokumentacji z części praktycznej egzaminu, jeżeli dokumentacja ta jest jedynym rezultatem końcowym z wykonania zadania egzaminacyjnego, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

Podczas dokonywania wglądu zdający ma możliwość zapoznania się z zasadami oceniania

Rozwiązań zadań oraz zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Weryfikacji

sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor

okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, o wyniku weryfikacji sumy

punktów.

Proszę wychowawców o zapoznanie uczniów i Rodziców (w sposób udokumentowany) z powyższymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji.

 

 
OTWÓRZ PLIK

 

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

Kalendarz

 


 

 

  

 

 

NASZE SUKCESY

Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak