Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zasady rekrutacji do Internatu ZSIŚiM - 2024/2025

Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSIŚiM.

  1. W przypadku wolnych miejsc do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół.
  2. W sytuacji, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do internatu przekracza liczbę miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują punkty przyznane na podstawie Uchwały NR XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Internat nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń (data wpływu podania).
  4. Podanie dostępne na stronie internetowej Szkoły składa się w sekretariacie ZSIŚiM, w biurze Kierownika Internatu lub drogą mailową (internat.meliorek@gmail.com).

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
h) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,
i)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,
j) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,
k) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,
l) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 1 pkt,
f) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,
g)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,
h) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,
i) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,
j) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są odpowiednio:

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173 i 240),
3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 403);
5. oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do
bursy/internatu,
6. kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
7. zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,
8. zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową
9. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia
kandydata w zakresie aktywności społecznej.

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
  2. Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku
  3. Regulaminu Rekrutacji do Internatu ZSIŚiM
  4. Regulaminu Internatu ZSIŚiM

Pliki do pobrania:

Skip to content