Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zasady rekrutacji do Internatu ZSIŚiM - 2023/2024

Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSIŚiM.

  1. W przypadku wolnych miejsc do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół.
  2. W sytuacji, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do internatu przekracza liczbę miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują punkty przyznane na podstawie Uchwały NR XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Internat nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń (data wpływu podania).
  4. Podanie dostępne na stronie internetowej Szkoły składa się w sekretariacie ZSIŚiM, w biurze Kierownika Internatu lub drogą mailową (internat.meliorek@gmail.com).
    W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyłącznie drogą mailową na adres internat.meliorek@gmail.com lub drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
h) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,
i)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,
j) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,
k) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,
l) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 1 pkt,
f) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,
g)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,
h) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,
i) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,
j) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do bursy/internatu,
2) kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,
4) zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową,
5) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej,

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
  2. Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku
  3. Regulaminu Rekrutacji do Internatu ZSIŚiM
  4. Regulaminu Internatu ZSIŚiM

Pliki do pobrania:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status