Open menu

 

   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
 przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r.
oraz
 przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i  podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
Opracowana na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm..) przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO

Uczeń kształcący się w zawodzie fryzjer dyplom zawodowy uzyskuje:
1.
 Przystępując do egzaminu czeladniczego – egzamin odbywa się m.in. w KrakowieMałopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Anny 9

 Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. 

a) ETAP PRAKTYCZNY –

 1. polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne.
 2. przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.
 3. czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.
   

b) ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna (testy) 

  • Polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów: 
 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. 
  • Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut

Część ustna 

 • Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
  • technologia,
  • maszynoznawstwo,
  • materiałoznawstwo.
 • Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.
Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.
Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy ( należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).Koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez ucznia w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

2.  Lub przystępując do Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –  
    A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,  który organizowany jest na terenie szkoły  przez OKE.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany z zakresu danej kwalifikacji na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

 1. z części pisemnej- polegający na rozwiązaniu testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.
  Egzamin pisemny trwa 60 minut, do jego zaliczenia należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań. Zdający może korzystać z kalkulatora prostego. 
 2. z części praktycznej -polegającej na wykonaniu zadania praktycznego. Czas trwania egzaminu trwa 180 min. Do zaliczenia egzaminu praktycznego należy uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  Egzamin praktyczny dla zawodu- fryzjer 514101– kwalifikacja A.19 ma model:
  w -  rezultatem końcowym jest usługa egzamin praktyczny trwa 180 min i odbywa się w czerwcu w klasie III

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami znajdują się na stronie

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-a19/

 Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa u Kierownika Szkolenia Praktycznego (pok.44) pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
Do deklaracji uczeń dołącza dokument stanowiący podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego.
Druk deklaracji można pobrać ze strony szkoły
www.zsisim.pl 

Zdający, który przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części wymaganej do zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego egzaminu po raz pierwszy. Po upływie 5 lat przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.
Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji
 o wynikach egzaminu zawodowego.
Zdający który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Po ogłoszeniu wyników egzaminu przez okręgową komisje egzaminacyjną, zdający ma prawo wglądu do karty odpowiedzi i karty oceny oraz rezultatów w postaci dokumentacji z części praktycznej egzaminu, jeżeli dokumentacja ta jest jedynym rezultatem końcowym z wykonania zadania egzaminacyjnego, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
Podczas dokonywania wglądu zdający ma możliwość zapoznania się z zasadami oceniania
Rozwiązań zadań oraz zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Proszę wychowawców o zapoznanie uczniów i Rodziców (w sposób udokumentowany) z powyższymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji. 

 OTWÓRZ PLIK

 

 

 

 


   

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Adran i Arkadiusz - laureaci XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 RUSZAJ poprawki