Uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji  w Krakowie są przyjmowani w pierwszej kolejności. Pozostałym kandydatom przyznawane są punkty wg następujących kryteriów:

 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 2. b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 3. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 4. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 5. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 6. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
 7. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
 8. h) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,

 i)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,

 1. j) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,
 2. k) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,
 3. l) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 2. b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 3. c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt,
 4. d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt,
 5. e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 1 pkt
 6. f) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,

 g)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,

 1. h) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,
 2. i) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,
 3. j) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do bursy/internatu, 2) kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,

4) zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową,

5) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej,

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
 2. Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku
 3. Regulaminu Rekrutacji do  Internatu ZSIŚiM
 4. Regulaminu Internatu ZSIŚiM


Pliki do pobrania:

SZKOŁA ROKU 2020

BRĄZOWA SZKOŁA 2019

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

Kalendarz roku ZSIŚiM

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Adran i Arkadiusz - laureaci XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych