Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Niepełnosprawni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-08 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-08 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSIŚIM.
  2. część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego:nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSIŚIM
Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Mołoko, adres poczty elektronicznej administrator@zsisim.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 
DOSTEPNOŚĆ WEJŚCIA DO BUDYNKU
 1. Obiekt Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji przy ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków znajduje się w otoczeniu ogrodu do którego prowadzi wejście przez bramę prowadzącą do budynku szkoły.
 2. Obiekt szkoły jest oznaczony pinezką GPS i znajduje się ok. 250 m od przystanku komunikacji publicznej.
 3. Ciąg komunikacyjny między przystankiem komunikacji publicznej, a szkołą jest bezpieczny.
 4. W sąsiedztwie szkoły w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków znajduje się Internat Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji.
 5. Ciągi piesze na terenie szkoły są wykonane z kostki brukowej. Brak oznaczeń do naprowadzania i orientacji do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami oraz pasa ostrzegawczego do wejścia do budynku.
 6. Do budynku Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji prowadzi główne wejście nieoznaczone pinezką GPS poprzedzone 3 szerokimi stopniami, z lewej ich strony znajduje się podjazd dla wózków, umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku, wymiary spocznika  i wejście do budynku pozwala na swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej znajdującej się na wózku inwalidzkim. Budynek jest dwupiętrowy, bez windy.
 7. Do budynku szkoły prowadzą szklane drzwi widoczne na tle fasady. Podłoga jest równa, bez progów i stopni. Wieczorem wejście jest oświetlone.
 8. Budynek jest wyraźnie oznaczony tablicami informacyjnymi.
 9. Drzwi wejściowe nie wymagają użycia nadmiernego użycia siły. Brak domofonu.
 10. Obok drzwi wejściowych znajduje się portiernia w której przebywa portier widoczny dla osób wchodzących.
MIEJSCE PARKINGOWE
 1. Szkoła posiada parking na którym znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone piktogramem oraz wymalowaną kopertą wraz z dojściem do chodnika. Przy wjeździe na teren parkingu przed szlabanem znajduje się domofon do kontaktu z pracownikiem szkoły, który może udzielić pomocy osobie ze specjalnymi potrzebami.
KOMUNIKACJA POZIOMA
 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku posiadają bariery poziome (komunikacja pozioma – korytarze).
 2. Budynek wyposażony jest na parterze w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety są oznakowane pismem Braille’a. Toaleta posiada szerokie drzwi, dużą przestrzeń manewrową przed i w środku. Obok muszli klozetowej znajdują się uchwyty ułatwiające przesiadanie się. Umywalka, mydło, ręczniki jednorazowego użytku są na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich osób na wózkach.
Toaleta na parterze nie posiada dzwonka alarmowego i zamka otwieranego z zewnątrz. Na I i II piętrze brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Oznakowania pismem Braille’a znajdują się na drzwiach pomieszczeń umiejscowionych na parterze budynku. Są to: toaleta, sale dydaktyczne nr 2, 8, 27, 26, 27A, pokój nauczycielski nr 6 oraz sekretariat nr 33.
 2. Na I i II piętrze brak oznakowania pismem Braille’a drzwi do pomieszczeń. Brak oznaczeń fakturowych w budynku.
 3. Na korytarzach szkolnych pomiędzy wejściami do pomieszczeń znajdują się w ciągu komunikacyjnym przy ścianach szafki uczniowskie.
KOMUNIKACJA PIONOWA  
 1. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe oznaczone kontrastowo z poręczami prowadzące do 2 piętra. Brak nr pięter na klatkach schodowych. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych ułatwia nawigację.
Poręcze nie są oznaczone pismem Braille’a.
 1. Budynek nie jest wyposażony w windę co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.
RODZAJE UDOGODIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
 1. Szkoła posiada przenośną pętlę indukcyjną, która znajduje się na portierni szkoły na parterze budynku.
 2. Szkoła posiada miejsca do obsługi interesantów w holu głównym i przed sekretariatem ze szczególnymi potrzebami, które jest dobrze doświetlone i pozwala na załatwienie spraw.
 3. Na miejscu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na prośbę zainteresowanych po wcześniejszym umówieniu.
 4. W drzwiach wejścia do sekretariatu i księgowości znajdują się progi oznaczone kontrastowo. W innych pomieszczeniach ich nie ma.
 5. Oznakowania pismem Braille’a znajdują się na drzwiach pomieszczeń umiejscowionych na parterze budynku.
Na I i II piętrze brak oznaczeń drzwi pismem Braille’a.
 1. W budynku zastosowano kontrastową kolorystykę drzwi w stosunku do ścian dla wszystkich pomieszczeń.
 2. We wszystkich pomieszczeniach szkoły znajdują się rolety pozwalające na regulacje światła.
EWAKUACJA W budynku szkoły na parterze i każdym piętrze znajdują się szczegółowe, widoczne i czytelne plany i drogi ewakuacyjne. Brak planów i oznaczeń dróg ewakuacyjnych pismem Braille’a. Alarm rozpoczyna się i kończy 3 minutowym ciągłym dzwonkiem. Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
 1. Drzwi szklane wejściowe główne oraz boczne i ściany budynku są oznaczone kontrastowo.
 2. W budynku brak krzeseł ewakuacyjnych.
 3. Brak planu dotykowego budynku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Koordynatorem jest Katarzyna Ćwierz-Kasprzyk, adres poczty elektronicznej katarzyna.cwierz-kasprzyk@zsisim.pl, telefon 12 411 76 11, w godzinach 10:00 – 12:00 piątek. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skip to content