Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Niepełnosprawni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSIŚIM.
    2. część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego:nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSIŚIM

Oświadczenie sporządzono dnia : 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Mołoko, adres poczty elektronicznej administrator@zsisim.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziby Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie 31-450, ul.Ułanów 9.

Spełnia  minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Przestrzenie komunikacyjne budynku posiadają bariery  poziome-/komunikacja  pozioma – korytarze/
  2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich  pomieszczeń
  3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny- tablice informacyjne, portier
  4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości  ewakuacji – oznaczenie dróg ewakuacyjnych , instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania  na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie  w postaci elektronicznego  pliku zawierającego tekst  łatwy do czytania / z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym/
  2. Zapewnienie komunikacji z Zespołem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik  schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi  klienta  z niepełnosprawnością ruchomą w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu  do budynku Zespołu.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status